Forum građana Zenica

Forum građana Zenice je osnovan 1992. kao nevladina, nestranačka, multinacionalna, neprofitna organizacija dobrovoljno udruženih građana Zenice, koja svoju djelatnost i programsku orjentaciju temelji na implementaciji odredaba Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i zakona koji regulišu pitanja lokalne samouprave u FBIH i državi BIH.
Misija Foruma građana Zenice je očuvanje duha, tradicije i identiteta grada.
Vizija našeg udruženja je da svojom ukupnom aktivnosti obezbijedi da građani Zenice imaju što neposredniji uticaj na organe vlasti u općini, kantonu i šire, i da ostvare uticaj kod donošenja zakona i drugih akata kojima se regulišu oblasti od interesa za građane te da postupci kod donošenja i sadržaji pomenutih akata budu dostupni građanima. Navedeni postupci trebaju da obezbjede što veći stepen participacije građana u vlasti, lokalnoj i mjesnoj samoupravi.
Struktura organizacije Foruma građana Zenice je sačinjena od Skupštine, Predsjedništva, koordinacionih odbora i volontera.Posebnost naspram sličnih NVO-a se očituje u 18 koordinacionih odbora koji realizirajući projekte iz svog domena doprinose kvalitetu našeg rada.

Po prvom Rješenju o registraciji od 30.12.1992.godine Predsjedništvo Skupštine Udruženja Zenićana činili su svi Osnivači Udružena:

1. Fadil Imamović - Predsjednik Skupštine
2. Hamdija Kulović - Zamjenik predsjednika
3. Tomislav Poljak
4. Ulvija Tarabar - Zamjenik predsjednika
5. Mišo Kuzmanović - Zamjenik predsjednika
6. Husein Serdarević
7. Faik Uzunović - Zamjenik predsjednika
8. Muhamed Aliefendić - Zamjenik predsjednika
9. Zlata Šehić
10. Muhedin Pojskić
11. Boris Britvar
12. Armina Gičević
13. Asim Karić
14. Jovan Spajić
15. Bedrudin Salčinović
16. Vjekoslav Barać
17. Muhamed Islamović
18. Slavica Hrnkaš
19. Nihaz Gradinčić

20. Željko Lincner
21. Zlatan Arnautović
22. Senad Pruščanović
23. Josip Dujmović
24. Vlado Spajić
25. Zlatko Delić
26. Emir Hodžić
27. Zlatko Zović
28. Mirsad Jelešković
29. Mirsad Mešić
30. Rasim Sakčinovič
31. Zoram Mišetić
32. Safet Frndić
33. Besim Kulenović
34. Ahmed Alić
35. Josip Karačić
36. Masar Krasnić
37. Vlado Adamović


Fadil Imamović, prvi predsjednik FGZ od 1992 -1997

Fadil Imamović,rođen u Zenici 1912 godine, najpoznatiji zenićki advokat, izabran je od Inicijativnog odbora za formiranje Foruma građana Zenice za prvog predsjednika.
Osnovnu školu završio je u Zenici, a šerijatsku gimnaziju u Sarajevu. 1936. godine u Beogradu završava pravni fakultet. Kao sudija radio je u Travniku, Bugojnu, Sarajevu i Zenici. Bio je vječnik ZAVNOBIH-a u Mrkonjić gradu 25.11.1943. god., prvi predsjednik Sreskog narodnog odbora Zenice, član ustavotvorne skupštine FNRJ i sekretar vrhovnog suda BIH. Od 1951. god. radi u Zenici kao advokat i u tom poslu ostaje do penzije - 1984. I kao advokat bio je u najvišim tijelima advokatske komore BIH i Jugoslavije.
Fadil Imamović je umro 1997. godine.

.


Prim.dr. Muhedin Pojskić, predsjednik 1998 - 2002

Prim.dr. Muhedin Pojskić rođen je u Zenici 1945 godine. Školovao se u Zenici, potom u Sarajevu, dgje je sa izvanrednim uspjehom završio medecinski fakultet. Specijalizirao je ORL. Radio kao ljekar specijalista u bolnici i ZMR-a. Tokom agresije na našu zemlju obnašao je funkciju načelnika III korpusa Armije BiH, te ostao u Armiji četiri godine. Pojskić je bio aktivan skoro 15 godina kao amater u pozorištu mladih u Zenici i Sarajevu, u tri mandata bio je vijećnik u Opštinskom viječu, au Forumu građana Zenice je bio pkretač oživljavanja tradicionalnih manifestacija kap što su Čimburijada, Vrandučka ašlama, Lastavica itd. Za svoj rad dobio je niz pohvalai priznanja od kojih ističemo "Nagradu grada Zenice" i " Humanista Crvenog krsta".

Članovi Predsjedništva
Pojskić Muhedin, Aliefendić Muhamed, Bilić Zdravko, Veseljak Mladen, Sijerčić Emin, Rebernik Zdenko, Tarabar Ulvija, Frndić Abdulah, Goletić Šefkija, Mataradžić Alija, Ramić Mirsad, Hrnkaš Slavica, Brdarević Fikret, Skender Hajrudin i Franjić Vladimir.

Muhamed Aliefendić, predsjednik 2002 - 2009

Muham aliefendić, predsjednik Foruma građana Zenice u dva mandata, rođen je u Zenici 1937. godine. Školovao se u Zenici i Sarajevu, diplomirao ekonomiju. Radio je na poslovima istraživanja tržišta u RMU-Zenica, a kasnije je obavljao dužnost direktora marketinga. Jedan mandat je bio sekretar regionalnog SUP-a, a zatim dva mandata predsjednik UO RMK Prometa Zenica. U Forumu građana je od osnivanja, a dužnost predsjednika je primio od dr. Pojskića. Taj volonterski posao uspješno je radio sve do 2009. godine, kada ga je naslijedio Muhsin Ibrahimagić.

Članovi Predsjedništva
Aliefendić Muhamed, Pojskić Muhedin, Cicmil Ljiljana, Selimović Abdulah, Topalović Nihad, Pašalić Elvir, Frndić Abdulah, Debeljak Zvonko, Sijerčić Emin, Isaković Elvedina i Goletić Šefket.

Muhsin Ibrahimagić, predsjednik 2009 - 2013

Rođen u Zenici 1953. godine. Osnovnu, srednju tehničku školu i metalruški fakultet završio u Zenici. Devet godina radio u željezari "Zenica" u pogonu koksara. U toku rada u željezari aktivno se bavio inovatorskim radom i dva puta učestvovao na državnim smotrama inovatora. Od 1988. godine tri godine radio na Metalurškom institutu u Zenici kao istraživač. Za vrijeme rada na institutu bio član stručnih timova koji su riješavali praktične tehnološke probleme u Željezari. Od novembra 1990. godine radio u oćini Zenica: kao inspektor, direktor direkcije za komunalne poslove, šef službe za urbanizam i šef sektora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Od 1998. do 2010.g.član uprave (dva mandata predsjednik) sportskog društva Klub sjedeće odbojke"Zenica 92"
Od 2000.g. - do dec. 2006.g. predsjednik UO udruženja "Rahmet" Zenica
Dugogodišnji član Lovačkog udruženja "Zmajevac" Zenica

Članovi Predsjedništva
Ibrahimagić Muhsin, Plevljak Fikret, Tarabar Ulvija, Mutapčić Jasmin, Mišanović Tvrtko, Bohinjc Franjo, Šestić Harun, Frndić Abdulah, Pojskić Muhedin, Goletić Šefket i Debeljak Zvonko.

Tvrtko Mišanović , predsjednik od 2013 - 2018

Rođen u Zenici 1961. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i mašinski fakultet završio u Zenici. Radio kao nastavnik informatike, izvršni producent BH muzičke nagrade "Davorin" i profesor matematike, a trenutno radi kao općinski inspektor. Pohađajući osnovnu i srenju muzičku školu bio član orkestra i horova (KUD "Željezara Zenica", kamerni, omladinski, HKD "Napredak"). Kao aktivista NVO prošao mnoge obuke, treninge i seminare.

Članovi Predsjedništva
Mišanović Tvrtko, Frndić Abdulah, Debeljak Zvonko, Ibrahimagić Muhsin, Kadrić Faruk, Kesić Kenan, Bektaš Mirhunisa, Marjanović-Suljič Vukica, Stankovič Aleksa, Salčinović Meliha i Franjić Vladimir.

Faruk Kadrić , predsjednik od 2018

Rroden 02.10.1950.godine u Zenici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju a nakon toga nastavio studij na Metalurškom fakultetu. Ukupan profesionalni angažman ostvario je u Zenici radeci na strucnim i rukovodnim poslovima u TP”Progres”, OKSSO, OKSK, SOUR “ZPP”, “Felis” d.o.o. i BZK”Preporod”. Volonterski angažman u raznim društvima i udruženjima, a posebno u oblasti kulture, u kontinuitetu ostvaruje više od 40 godina. U FGZ radi od 2006.godine i aktivno se angažuje na realizaciji više projekata. Dobitnik je Plakete Zenice za doprinos u oblasti kulture i kulturno-historijskog nasljeda Zenice.

Članovi Predsjedništva
Drago Đordic , Muhsin Ibrahimagic, Tvrtko Mišanovic, Mirsad Mujkic, Bojan Gvozdenovic, Vukica Marjanovic – Suljic, Amna Sarajlic, Zlatan Dizdarevic, Alma Huskic i Faruk Colic,

Dosadašnji sponzori: 

Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com