Rad, djelokrug i ovlaštenja Skupštine definirana su u Statutu u poglavlju XI (clanovi 22., 23. i 24.)

Izvadak iz statuta:

XI – SKUPŠTINA

Clan 22.

Skupština je najviši organ upravljanja.
Skupštinu cine svi clanovi Udruženja.
Skupština može imati pocasne clanove.
Status pocasnog clana Skupštine mogu imati i pravna i fizicka lica koja nisu clanovi Udruženja.
Redovni i pocasni clanovi Skupštine imaju ista prava u toku rada Skupštine.

Na Skupštini održanoj u maju 2013. godine za predsjednika je izabran Muhedin Pojskic, a za njegove zamjenike Muhamed Aliefendic i Rasim Salcinovic

Predsjednik skupštine dr, Muhamed Pojskic

Prim.dr. Muhedin Pojskić rođen je u Zenici 1945 godine. Školovao se u Zenici, potom u Sarajevu, dgje je sa izvanrednim uspjehom završio medecinski fakultet. Specijalizirao je ORL. Radio kao ljekar specijalista u bolnici i ZMR-a. Tokom agresije na našu zemlju obnašao je funkciju načelnika III korpusa Armije BiH, te ostao u Armiji četiri godine. Pojskić je bio aktivan skoro 15 godina kao amater u pozorištu mladih u Zenici i Sarajevu, u tri mandata bio je vijećnik u Opštinskom viječu, au Forumu građana Zenice je bio pkretač oživljavanja tradicionalnih manifestacija kap što su Čimburijada, Vrandučka ašlama, Lastavica itd. Za svoj rad dobio je niz pohvalai priznanja od kojih ističemo "Nagradu grada Zenice" i " Humanista Crvenog krsta".

Dosadašnji sponzori: 

Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com